ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Информация относно администратора на личните данни.
Целта на тази информация е да даде на посетителите на сайта необходимите познания за това какви дейности по обработване на лични данни ще извършва администратора – „Дикей-Плант“ ООД, правната обосновка за обработването и сигурността, гарантирана от Регламент (ЕС) 2016/679.
Собственик и управляващ настоящия уеб сайт е „Дикей-Плант“ ООД - дружество, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205520475, със седалище и адрес на управление: Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Велико Търново, Община: Павликени
Населено място: с. Недан, п.к. 5231
бул./ул. ВТОРА № 5 Телефон: 0885258963
администратор на Вашите лични данни.

Координати за връзка с администратора:
• Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Велико Търново, Община: Павликени
Населено място: с. Недан, п.к. 5231
бул./ул. ВТОРА № 5 Телефон: 0885258963
• Представител на администратора, към който да се обърнете при въпроси за личните Ви данни /пълномощник, служител и т.н/: Даниела Йорданова
Имейл адрес: dikey-plant@abv.bg

Дефиниции:
„Лични данни“ според настоящите общи условия представляват личните данни на физическите лица. Така съгласно действащия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламента“) „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер (ЕГН/ЛНЧ), данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
„Посетител“ е всяко физическо лице и/или физическо лице, представител на юридическо лице, което посещава нашия уеб сайт.
„Обработване на лични данни“ е всяка дейност или съвкупност от дейности, извършвана с лични данни или съвкупност от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2. Лични данни, обработвани от нас
2.1. Като посетител на сайта www.gradina-darina.com имате възможност да разглеждате всички негови секции и менюта, да навигирате и да търсите информация в него, без да е необходимо да въвеждате никакви свои лични данни.
2.2. В секция „КОНТАКТИ“ имате възможност да отправите до нас – „Дикей-Плант“ ООД запитване, коментар, жалба, сигнал и други (наричани по-долу за краткост „съобщение“). За да отправите такова съобщение до нас, е необходимо да въведете в празните полета следните свои лични данни:
- Име и фамилия;
- телефонен номер;
- имейл адрес;
Въвеждайки горните лични данни, Вие не се регистрирате в нашия уеб сайт - няма да бъде създаден профил, който да съхранява тези Ваши данни.
При всяко съобщение, което желаете да отправите до нас, следва да въведете отново посочените като задължителни данни в празните полета, тъй като предходните няма да са запазени на нашия сайт.
Вашите лични данни, описани по-горе ще бъдат обработвани от нас, в качеството ни на администратор на следното правно основание: изричното Ви съгласие съгласно чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679.
Във връзка с горното Вие, като посетител на сайта при избор на опцията да изпратите съобщение до „Дикей-Плант“ ООД чрез предвидената на сайта форма, декларирате, че предоставянето на личните Ви данни е напълно доброволно, извършено лично от Вас и за целите на отправеното от Вас съобщение.
А) Цел на обработването
Личните Ви данни се събират и обработват единствено и само с цел да се администрира и обработи Вашето съобщение (запитване, поръчка и т.н.) и да Ви бъде изпратен отговор, ако такъв е необходим и при поръчка да Ви се достави чрез куриерска служба.
Б) Срок
Горепосочените лични данни се съхраняват само за срока на администриране и обработване на Вашето съобщение и веднага след като се извършват произтичащите от него действия, данните Ви се унищожават.
При никакви обстоятелства гореописаната в т. 1 по-горе информация няма да бъде събирана и обработвана от нас за други цели или по начин, по който се нарушават правилата на Регламента освен за целите посочени в т. 3 по-долу.
Ние декларираме, че Вашите лични данни са достъпни за нашата търговска организация само посредством формуляра за контакт с нас.
2.3 Всеки път, когато посетител отвори нашата уеб страница www.gradina-darina.com и навигира в нея, ние получаваме информационен протокол със следното съдържание:
• уебстраницата, която Ви е препратила към нас;
• Вашия IP-адрес;
• Дата и продължителност на достъпа;
• Запитването на потребителя;
• Информация за браузъра и операционната система, които ползвате;
Личните данни, които получаваме от посетители на сайта са необходими, за да предоставим възможно най-оптимално и качествено обслужване на същите във връзка с отправеното запитване/сигнал/коментар и др.

3. Начин на обработване на личните данни
Обработваме данните само за целите, за които същите са събрани и съгласно принципите на чл. 5 от Регламента и същите се обработват само от нашия екип.
Данните, които получаваме от посетителите на сайта доброволно, се обработват от нас само за срока, необходим за:
• Да обработим и администрираме Вашите съобщения;
• Да предприемем нужните действия във връзка с Вашите съобщения съгласно тяхното съдържание – например – да отговорим на запитване, да организираме доставка до посочен от Вас адрес.
• След постигане на целите, за които са събрани личните данни на нашите посетители, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим.
ВАЖНО:
При използване на възможността за контакт с нас чрез използване на формата за контакт (попълвайки личните си данни в задължителните полета и пращане на съобщение до нас), ще стане възможно да бъдете идентифициран или да станете идентифицируем по смисъла на Регламента.

4. Получатели на Вашите лични данни
Вашите лични данни може да бъдат разкрити пред трети лица - т. нар. получатели на лични данни. Разкриването на личните Ви данни е изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за администратора е налице законово задължение за разкриване: /например Комисия за защита на потребителя, Комисия за защита на личните данни, съдебни и право-охранителни органи и др./.
Извън горните случаи Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на други лица- администратори/ обработващи, извън екипа на „Дикей-Плант“ ООД.
Личните Ви данни няма да бъдат предавани на получатели, които са базирани в трети държави или в международни организации.

5. Права на посетителя
5.1. Право на достъп.
Информираме Ви, че като субект на данните, съгласно чл. 15 от Регламента Вие имате правото да изискате от нас като администратор достъп до личните Ви данни. При постъпило искане от Ваша страна за достъп до личните Ви данни, ние ще Ви предоставим копие от всички данни, които понастоящем се обработват от нас. Ако желаете да получите допълнителни копия, е възможно да Ви бъде поискана административна такса в разумен размер. Искането Ви за предоставяне на достъп до личните Ви данни като клиент може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства (имейл, факс или др.). В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните Ви данни. Ако сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма, а именно в някоя от следните форми: word/pdf/excel файл или др.
5.2. Право на коригиране на личните данни.
Съгласно Регламента, Вие, като субект на лични данни, имате право да искате от нас – като администратор – да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Имате право да искате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация, като се имат предвид целите на обработването.
5.3. Право на изтриване на личните данни.
Имате право да искате от нас като администратор изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените в чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 основания например: личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани, също така можете да оттеглите съгласието, дадено с Декларацията-съгласие, можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни, когато ние, като администратор, нямаме правни основания да продължаваме извършване на обработка, включително, когато, считате че личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно от нас.
5.4. Право на ограничаване обработването на личните данни.
Имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни от нас – като администратор на основанията, посочени в чл. 18, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства. Преди отмяната на ограничаването на обработването на личните Ви данни, ще бъдете уведомени за това от администратора.
5.5. Право на възражение срещу обработването на личните данни.
Имате право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни.
5.6. Право на преносимост на личните данни.
Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на изрично Ваше съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако обработването се извършва по автоматизиран начин (т.е. чрез автоматизирани електронни системи, а не във вариант на хартиен архив), имате право на преносимост на личните Ви данни. Това е правото Ви да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас лични данни към друг администратор. Правото на преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента, включва два елемента: на първо място, правото да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на нас – администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, на второ място - правото да поискате прехвърляне тези лични данни на друг администратор.
5.7. Право на оттегляне съгласието за обработване на лични данни.
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, дадено с Декларация- съгласие по чл. 6 или по чл. 9 от Регламента по всяко време. Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено до този момент въз основа на вече даденото съгласие.
5.8. Право на жалба до компетентен надзорен орган.
Ако смятате, че правата във връзка със защита на личните Ви данни са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорния орган, а именно Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за връзка: 02/915 35 18, електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg
За да упражните гореописаните си права, моля, изпратете съобщение на нашия Оператор на личните данни на следния електронен адрес: wismarltd@gmail.com

6. Други
Нашата страница не съдържа линкове към други уеб страници, които да са собственост на други администратори на лични данни.
Нашата страница съдържа бутони за пряка връзка с Фейсбук и Google + , за да ако имате желание, да харесате/ да споделите информация от нашия сайт чрез фейсбук/ google + акаунта си. Това ще бъде възможно, ако харесате/споделите информация, когато сте влезли в профила си във Фейсбук/Google или ако междувременно се впишете в същия профил.
Не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране във връзка с обработваните Ви лични данни.

7. Актуализации
Екипът на „Дикей-Плант“ ООД се стреми да даде на посетителите на сайта актуална, вярна и точна информация за защита на личните им данни във връзка с навигирането в нашия уеб сайт. В тази връзка нашият екип може да актуализира настоящите Общи условия за защита на личните данни и приканваме посетителите да следят за актуализации в сайта ни.
Ако възникнат въпроси относно събирането и обработването на личните Ви данни, моля, не се колебайте да зададете въпросите си на следния имейл адрес: office@gradina-darina.com  или чрез посочените контакти на сайта ни, или чрез предвидената форма за съобщения до нас.
Екипът на „Дикей-Плант“ ООД

TOP